Maandmemo april 2023

Maandmemo april 2023

Maandmemo april 2023

1 april 2023

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Volgende week zullen we als school Pasen met elkaar vieren, waarbij vandaag een aantal leerlingen Palmpaasstokken naar een verzorgingstehuis hebben
gebracht en zo hebben ervaren hoe het is om iets voor een ander te doen. Voor de leerlingen van groep 8 was het een spannende week, zij hebben te horen gekregen of ze zijn geplaatst op de middelbare school van hun keuze. Dat is bij iedereen gelukt, geen van de leerlingen heeft moeten loten. Bij de plaatsing van de leerlingen realiseer ik mij altijd weer hoe snel het jaar gaat en dat we achter de schermen ons alweer druk bezig moeten gaan houden met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. In deze maandmemo treft u dan ook alvast het vakantierooster aan voor volgend schooljaar, zodat u rekening kunt houden met uw planning. Uiteraard zal aan het eind van dit schooljaar de jaarkalender naar u worden gestuurd, zodat u alle informatie bij elkaar heeft.
Voor nu wens ik een mooi weekend en voor volgende week alvast fijne paasdagen.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

 
 

Schoolvoetbaltoernooi

De afgelopen weken hebben de leerlingen van de groepen 5 en 6 en de meisjes van de groepen 7 en 8 het voetbaltoernooi gehad. Het was een geslaagd toernooi, waarbij de meisjes van groep 8 poulewinnaar zijn geworden. We zijn ontzettend trots op alle leerlingen, waarbij met name het plezier bij alle wedstrijden vooraan stond. Ook dank aan alle ouders en begeleiders die hebben geholpen of kwamen kijken. Aankomende woensdag 5 april zullen de jongens van de groepen 7 en 8 spelen en daarmee het toernooi afsluiten.

 

GGD vragenlijst

De jeugdgezondheidszorg van de GGD wil bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Ook op de basisschoolleeftijd. Zij willen daarbij goed aansluiten bij de behoefte van ouders en scholen. Op dit moment zijn zij aan het kijken hoe zij als jeugdgezondheidszorg beter kunnen aansluiten op wat u als ouder(s) nodig heeft. Daarom hebben zij scholen gevraagd om de ouder(s) en verzorger(s) uit te nodigen om een korte vragenlijst in te vullen. Dit kan ingevuld worden tot 6 april 2023. Via onderstaande link kunt u de vragenlijst invullen, dit kost ongeveer 10 minuten:

Vragenlijst voor ouders van kinderen op regulier basisonderwijs in de regio Utrecht (ggdru.nl)

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Talentenatelier

Afgelopen drie maandagen is er in de middagen hard gewerkt tijdens het talentenatelier. In de middenbouw waren de volgende ateliers: armbandjes maken, T-shirt versieren, muziek, figuur van klei maken en dansen. In de bovenbouw konden de kinderen de volgende ateliers volgen: borduren, flipperkast maken, werken met de 3D printer en koken. Wij hebben veel enthousiaste verhalen van de kinderen gehoord en mooie eindresultaten mogen bewonderen. Alle hulpouders willen wij via deze weg bedanken voor de hulp!

 

 

Kangoeroewedstrijd

Op donderdag 16 maart deed een aantal leerlingen van onze school mee aan de landelijke Kangoeroewedstrijd. Dit is een reken- en wiskundewedstrijd waar jaarlijks ongeveer 140.000 kinderen aan meedoen. Onze leerlingen hebben heel hard en serieus aan de sommen gewerkt. Eind april verwachten we de uitslag… spannend!

 

Palmpaasstokken

Vandaag hebben de leerlingen van groep 3 hun zelfgemaakte palmpaasstokken weggebracht naar woonzorgcentrum “Snavelenburg”. De leerlingen waren super enthousiast ontvangen door alle “opa’s en oma’s”. Na het zingen van de liedjes en het opzeggen van de versjes kregen de bewoners een Palmpaasstok. Sommige ouderen kunnen het nog herinneren van vorig jaar dat onze school ook was langs geweest. Het was een mooie en fijne ochtend.

 

Paasviering

Zoals in de inleiding is verteld, vieren wij donderdag 6 april het paasfeest. Alle groepen gaan lopend naar de Verrijzeniskerk in Reigerskamp voor de paasviering. Het is voor ouders en andere belangstellenden helaas niet mogelijk om de viering bij te wonen. Op deze dag willen wij graag weer de voedselbank steunen. Zou u indien mogelijk uw zoon of dochter 1 product mee willen geven op donderdag 6 april naar de kerk (denk hierbij aan houdbare producten of verzorgingsproducten). In de kerk verzamelen we alle producten en worden deze aan het einde van de dag aangeboden aan de voedselbank. De kinderen hoeven deze dag geen lunchpakket mee te nemen, want zij krijgen een paaslunch aangeboden. De lunch bestaat uit wit brood, bruin brood en krentenbollen. Heeft uw kind een allergie? Wilt u dan zelf voor vervangend brood zorgen? De kinderen nemen wel zelf eten/drinken mee voor de kleine pauze. Ook hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een bord, beker en bestek nodig voor de lunch. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen dit meenemen?

Hartelijk bedankt, De Paascommissie

 

Gespreksavond

Op dinsdag 18 april zal de tweede gespreksavond van dit schooljaar plaatsvinden. Deze gesprekken gelden voor de groepen 1 t/m 7. Indien u niet door de leerkracht bent uitgenodigd, maar wel graag gebruik zou willen maken van een gesprek tijdens de gespreksavond, kunt u dit bij de leerkracht kenbaar maken via de mail of een Parro-bericht tot uiterlijk vrijdag 7 april. Ouder(s)/verzorger(s), die kenbaar hebben gemaakt dat ze een gesprek willen, krijgen een uitnodiging via Parro en kunnen zich dan zelf inschrijven voor een openstaande tijd. Op dinsdag 11 april vanaf 08.00 uur zullen wij via Parro de plaatsen open zetten tot donderdagmiddag 15.00 uur. Het is raadzaam om tussen de gesprekken van eventuele broertjes of zusjes een minimale tijd van 10 minuten in te plannen. Dit voor een zo soepel mogelijke doorstroom.

 

IEP en aanmelding VO

Op dinsdagochtend 18 april en woensdagochtend 19 april wordt de IEP-eindtoets bij de leerlingen in groep 8 afgenomen. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. De toets is ontwikkeld door bureau ICE en goedgekeurd door het ministerie van OCW. Sinds schooljaar 2014-2015 is elke basisschool verplicht om een eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8. Tijdens deze toets kunnen de leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd de afgelopen jaren. Ondanks dat de leerlingen allemaal het schooladvies al hebben gehad en inmiddels allemaal zijn geplaatst op de eerste VO-school van hun keuze, kan de uitslag ervoor zorgen dat de schooladviezen naar boven worden bijgesteld.

 

Koningsspelen 2023: Iedereen doet mee!

Op vrijdag 21 april, de laatste schooldag voor de meivakantie, vieren we de traditionele Koningsspelen! Het thema is dit jaar ‘Iedereen doet mee!’ Het is fijn om met elkaar te sporten. De groepen 1 en 2 zullen allerlei leuke activiteiten in en om de school gaan doen. De groepen 3 t/m 5 gaan lekker sporten op de atletiekbaan en de groepen 6 t/m 8 nemen deel aan sportieve workshops. De kinderen hoeven op deze feestelijke dag niet thuis te ontbijten, want we eten ‘s ochtends met elkaar op school. Ook voor het tien-uurtje wordt gezorgd. Bij mooi weer is het belangrijk dat de kinderen goed ingesmeerd zijn en een flesje water bij zich hebben. Sportieve kleding en goede schoenen zijn ook belangrijk. Het is extra leuk wanneer dit een rood, wit, blauw of oranje tintje heeft. We zijn deze dag om 12:30 uur uit.

 

UIT-Agenda Domstad

Domstad Kids biedt een overzicht van culturele activiteiten voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. In de link vindt u een overzicht met de leukste uitstapjes in de regio t/m de meivakantie. Met bijvoorbeeld tips rond de Kindermuziekweek, (betaalbare) workshops, theatervoorstellingen in de grote én kleine theaters, tips rond Koningsdag en vele meer: Domstad Kids voorjaar 2023.

 

Avondvierdaagse Maarssen

Van maandag 5 juni tot en met donderdag 8 juni vindt de avondvierdaagse van Maarssen plaats. Als school nemen wij hier niet aan deel, maar u kunt u en uw zoon/dochter wel zelf inschrijven om mee te lopen met de avondvierdaagse. Inschrijven kan vanaf begin mei 2023. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar: www.avondvierdaagsemaarssen.nl

 

Naschoolse activiteiten

Na de meivakantie start weer een nieuw NSA-programma. Vanaf maandag 3 april kunnen leerlingen hiervoor worden ingeschreven. Naast deze maandmemo treft u een flyer met het aanbod van deze activiteiten en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

 

MR-lid gezocht

Met ingang van het schooljaar 2023/2024 is de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS Franciscus op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Denk jij graag mee over het schoolbeleid, kun jij schoolbreed kijken en heb je tijd om een actieve bijdrage te leveren? Kom dan onze MR versterken.

Waarom een MR (medezeggenschapsraad)?

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) moetiedere school een MR instellen. Binnen KBS Franciscus bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

Wat doet de MR?

  • De MR denkt, praat en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op KBS Franciscus. De MR volgt het schoolbeleid, neemt daarover standpunten in en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. Voor enkele onderwerpen moet de directie aan de MR instemming of advies vragen.
  • We vergaderen gemiddeld zes keer per schooljaar (van 19.00 tot 21.30 uur) en bespreken daarin de lopende en actuele zaken. Vaste agendapunten zijn: school-/onderwijsbeleid, personeelsbeleid, communicatie en financiën.

Afvaardiging GMR

Eén van de ouders neemt naast de taken als MR-lid ook zitting in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), waarin er stichtingsbreed vergaderd wordt. Ook hierin komt een plek vrij. De GMR komt gemiddeld zes keer per schooljaar bij elkaar en vergadert stichtingsbreed over in ieder geval het stichtingsbrede onderwijs- en formatiebeleid en de financiën.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat op dit moment uit drie ouders (Kostis Papadopoulos, Leonie Oude Essink (tot de zomer) en Lonneke Westerik) en drie leerkrachten (Joyce, Sigrid en Peter). Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van vier jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal herkiesbaar stellen. De MR werkt op vrijwillige basis, waarbij we graag op elkaar kunnen rekenen.

Wie komt er in aanmerking?

Iedere ouder/verzorger van een leerling op KBS Franciscus kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR en eventueel de GMR. Belangrijke eigenschappen zijn:

  • professionele houding (dat zich kenmerkt in de voorbereiding door vergaderstukken te lezen en een actieve bijdrage te leveren aan vergaderingen); – gedreven om samen het schoolbeleid vorm te geven;
  • betrokkenheid bij en interesse in wat er op KBS Franciscus speelt is zeer belangrijk;
  • teamspeler, initiatief tonen, objectieve en oplossingsgerichte houding;
  • goed contact kunnen onderhouden met de achterban om te signaleren wat er op de vergadering besproken zou moeten worden.

Inlichtingen

Wil je de MR en eventueel de GMR komen versterken of heb je vragen? Stuur dan uiterlijk 17 april 2023 een mail met je motivatie en de naam en groep van je kind(eren) naar mr@kbsfranciscus.nl.

Let op: bij meerdere aanmeldingen zal een verkiezing voor de ouders van KBS Franciscus worden uitgeschreven. Daarbij zullen we je motivatie publiceren.

 

Jarige personeelsleden in april:

  • Juf Eveline vrijdag 21 april
  • Juf Fenne donderdag 27 april Van harte gefeliciteerd!

Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst!

 

Vakantierooster 2023 – 2024

Start schooljaar maandag 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag en Tweede paasdag 29 maart t/m 1 april 2024
 Tulpvakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren  20 mei 2024
Laatste schooldag vrijdag 12 juli 2024 (12:00 uur)

 

Agenda april

maandag 3 april Terugkomochtend, Schoolfotograaf. Ouders van de
betreffende leerlingen hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Van groep 8 wordt vandaag ook de afscheidsfoto genomen.
donderdag 6 april Paasviering
vrijdag 7 april Goede Vrijdag, iedereen is vrij.
maandag 10 april 2e paasdag, iedereen is vrij.
dinsdag 11 april 2Groep 4a en groep 4b krijgen vandaag een gastles van Kunst Centraal over kriebelbeestjes
donderdag 13 april Groep 5 gaat vandaag naar de boerderij in Westbroek.
vrijdag 14 april Groep 3b gaat vandaag naar de boerderij in Kockengen.
dinsdag 18 april Groep 4b gaat vandaag in de ochtend naar Wilde Bras bij het MEC. Groep 5/6 gaat ‘s middags naar Wilde Bras. Uit ervaring weten we dat de kinderen heel vies kunnen worden. Graag oude kleding en schoenen aan.
Groep 5/6 loopt om 14.15 uur weer terug naar school. De kinderen mogen vervolgens bij aankomst op school gelijk naar huis.
Vanavond is de 2e gespreksavond van dit schooljaar.
dinsdag 18 en woensdag 19 april IEP-eindtoets groep 8
donderdag 20 april Groep 4a gaat vandaag naar de struintuin bij het MEC. Graag oude kleding en schoenen aan!
Vandaag vieren juf Mieke en juf Kerry hun verjaardag in groep 6. De leerlingen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen. Ook gaat groep 6 vandaag naar de struintuin bij het MEC.
Graag oude kleding en schoenen aan!
vrijdag 21 april Vandaag doen we mee aan de Koningsspelen. Alle leerlingen
zijn om 12:30 uit.
maandag 24 april t/m 5
mei
Meivakantie.
We wensen iedereen een heerlijke vakantie toe.