Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Hoe we ouders betrekken

Wij vinden de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name ten aanzien van de pedagogische kant (sociaal-emotioneel, gedrag, normen en waarden). Dit betekent ook dat we ouders betrekken bij belangrijke beslissingen binnen de school. Hierbij kunt u denken aan onze visie, beleid en doelen binnen de school. Een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders is hierbij belangrijk. Binnen KBS Franciscus zijn er twee formele onderdelen waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Dit zijn de ouderraad en de medezeggenschapsraad. 

In onze schoolgids vindt u meer over hoe wij ouders betrekken. Denk hierbij aan ‘omgekeerde oudergesprekken’, de gespreksavonden die elk kwartaal plaatsvinden en informatie- en kijkavonden.

Tussentijds contact met ouders

Het gebeurt regelmatig dat wij vanuit school contact opnemen met ouders om het één en ander te bespreken. Wij doen ons best om problemen bij kinderen zo snel mogelijk te signaleren en met ouders te bespreken.

Volg de ontwikkeling van uw kind met Parro

De informatie voor en door ouders komt zoveel mogelijk samen in onze school-app, genaamd Parro. Deze app is voor ouders gratis te downloaden op een mobiele telefoon of tablet. Via de app ontvangt u nieuws over de school of over de klas van uw zoon of dochter. U vindt er tevens de actuele jaarkalender met vakanties en activiteiten.

Hulpouders

Binnen de basisschool zijn de hulp en betrokkenheid van ouders niet meer weg te denken. We stellen dat ook zeer op prijs, want zonder ouderhulp zijn veel extra activiteiten niet meer mogelijk. Voor iedere ouder is er wel een gelegenheid om actief te zijn voor de school. Dit kan door praktische hulp te verlenen, denk aan hulp bij lezen in de klas, knutselen, spelletjes en werken met de computer. Daarnaast kunt u als ouders plaatsnemen in onze oudervereniging of medezeggenschapsraad. Ook buiten de klas zijn ouders bij ons actief, bijvoorbeeld bij het organiseren van vieringen en feesten, het begeleiden van schoolreisjes, en bij sporttoernooien. Wilt u zich inzetten als hulpouder? De activiteiten waarbij ouderhulp gewenst is, worden vermeld via Parro door de groepsleerkracht. Ouders kunnen zich hiervoor digitaal opgeven.

Ouderraad (OR)

Wat doet de ouderraad?

KBS Franciscus heeft een actieve oudervereniging. Dit wordt ook wel de ouderraad (OR) genoemd, waarin een groep ouders zich inspant om de leerlingen tijdens hun schoolperiode iets extra’s te bieden. De OR organiseert samen met het schoolteam deze ‘extraatjes’, zoals Sinterklaas en Kerst, het schoolreisje en speciale evenementen. Daarnaast houdt de OR zich bezig met zaken zoals het regelen van de schoolfotograaf en het afscheid van groep 8.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om activiteiten te kunnen organiseren, is geld nodig. Daarvoor is er een ouderfonds, dat door de oudervereniging wordt beheerd. De inkomsten bestaan uit een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering en is te vinden in de schoolgids.

Ouderraad bijwonen? Wees welkom.

Als u een vergadering van de ouderraad wilt bijwonen, kunt u dat melden bij de voorzitter van de OR door een e-mail te sturen naar or@kbsfranciscus.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor alle andere vragen, opmerkingen en suggesties voor de OR.

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als teamleden.

Om ervoor te zorgen dat de school goed functioneert, worden regelmatig (beleids)plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de directie. Aangezien het beleid leerkrachten, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet de directie overleggen met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden.

Wie vormen de MR?

De MR bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie leerkrachten. De MR geeft ouders van leerlingen de gelegenheid om mee te denken over en te participeren in de bestuurlijke aangelegenheden van de school.

GMR

Ook is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de vier basisscholen van Stichting Pastoor Ariëns vertegenwoordigd. De GMR voert op dit bovenschools niveau het overleg met het bestuur van de stichting.

Vergadering bijwonen? Wees welkom.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, tenzij er privacygevoelige zaken besproken worden. Als u een vergadering van de MR wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met de voorzitter Joyce de Groot door een e-mail te sturen aan mr@kbsfranciscus. Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor andere vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR.

Leerlingenraad

In het kader van burgerschapsvorming vinden wij het van belang dat leerlingen nadenken over wat zij belangrijk vinden op school en dat zij mee kunnen denken over het beleid van de school. Vanuit elke groep wordt er jaarlijkse via verkiezingen een vertegenwoordiger gekozen die zich kandidaat heeft gesteld. Tijdens de leerlingvergaderingen, die worden voorgezeten door de directeur, wordt de input vanuit de klas meegenomen en geven de klassenvertegenwoordigers na de vergadering een terugkoppeling in hun eigen klas.