Maandmemo september 2022

Maandmemo september 2022

Maandmemo september 2022

1 september 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

De eerste schoolweek zit erop! Een week van kennismaken, wennen en weer terug naar het ritme. In de klassen zijn verschillende werkvormen gebruikt om elkaar beter te leren kennen en zijn regels met elkaar gemaakt en vastgesteld. De eerste week is de lesstof voornamelijk herhaald, want het werken met de spellingregels of rekenstrategie is in de vakantie soms een beetje weggezakt. Helaas hadden we de eerste week al te maken met afwezige collega’s. We zijn blij dat alles toch weer is opgevangen en we als team weer nagenoeg compleet zijn. Al met al zijn we goed gestart en kijken we uit naar een mooi jaar met elkaar.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

 

Personeel

Na de zomervakantie heeft meester Michiel aangegeven dat hij na 21 jaar als gymleerkracht onze school gaat verlaten. Het lukt hem niet langer om de gymlessen te combineren met de lessen en werkzaamheden van zijn eigen tennis- en padelschool. Gelukkig blijft meester Michiel nog tot 1 november bij ons op school. De vacature voor zijn vervanger staat inmiddels op onze website, waarbij ik hoop dat u deze ook in uw netwerk wilt delen. Alvast onze hartelijke dank daarvoor.

 

Schoolgids

De schoolgids van onze school is aangepast en heeft een andere uitstraling gekregen. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u deze vinden op de website van de school of via de link. Aankomende periode zullen er door de school nog foto’s worden gemaakt door een fotograaf, zodat we deze kunnen plaatsen op de website en/of de schoolgids. Hierbij houden we uiteraard rekening met de privacy voorkeuren die u heeft doorgegeven.

 

Beleidsplannen

Bij de aankomende MR vergadering zullen er twee belangrijke beleidsdocumenten worden besproken, die na vaststelling op de website worden geplaatst. Het gaat hierbij om het jaarplan met alle plannen en ontwikkelingen die de school aankomend jaar wil realiseren en een corona beleidsplan. Vanuit de overheid hebben scholen vier besmettingsscenario’s gekregen, die zij zelf verwerken in een beleid. Met dit beleidsplan zijn scholen zelf in staat om passende maatregelen te treffen bij een uitbraak en zijn scholen voorspelbaar, omdat bekend is welke maatregelen per scenario worden genomen.

 

Ouderportaal/Parro

Zoals u ook al in een Parrobericht heeft kunnen lezen afgelopen week, vinden wij het heel belangrijk dat de persoonlijke gegevens van uw kind(eren), zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, huisarts, noodnummer etc., maar ook informatie m.b.t. uw gezinssituatie goed zijn opgenomen in onze administratie. Wij willen vooral ouders met kinderen waarvan er medische informatie in ons systeem staat, verzoeken deze info regelmatig te checken. Denk hierbij ook aan de houdbaarheidsdatum van aanwezige medicijnen. U kunt hier met dezelfde inloggegevens als bij Parro op inloggen. U bent via het ouderportaal, zelf verantwoordelijk voor het ‘up to date’ houden van de gegevens van uw kind. Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Kijk- en kennismakingsochtend

Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen lezen zijn er in de week van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september kijkochtenden.
Iedere groep gebruikt hiervoor een eigen dag en nodigt de ouders uit om van 08:30 uur tot 09:00 uur in de klas te komen om kennis te maken met elkaar, met de leerlingen en met de leerkracht. Hiervoor heeft u van de leerkracht via Parro een aparte uitnodiging ontvangen.
We hopen dat u tijd heeft om te komen en zullen u verwelkomen met een kopje koffie of thee. We hebben al een aantal ochtenden ouders mogen verwelkomen! We hopen op deze manier de ouders een beetje inzicht te geven op de manier hoe we les geven aan de leerlingen. Bedankt voor de fijne opkomst!

 

Kanjertraining

Als Kanjerschool werken wij met de methode Kanjertraining. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een leerling positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft de leerling minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel leerlingen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoud

ig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

Binnen de Kanjertraining worden leerlingen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. Iedereen wil toch een Kanjer zijn!

 

Gouden Weken

Een goed begin is het halve werk! Het doel van de Gouden Weken is om tijdens de eerste schoolweken intensief groepsvormende activiteiten –vanuit de Kanjertraining- in te zetten zodat er een heel schooljaar lang een fijne sfeer in de groep heerst.

 

Gezondheidsonderzoek GGD groep 2

Alle kinderen in Nederland krijgen rond hun 5e of 6e jaar een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de GGD. Dit onderzoek sluit aan op de onderzoeken die u op het consultatiebureau heeft gehad. Het preventieve gezondheidsonderzoek is bedoeld om de groei en ontwikkeling van uw kind te volgen. Het onderzoek is gratis en deelname is vrijwillig. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een uitnodiging met een vragenlijst. De vragenlijst maakt onderdeel uit van het onderzoek. Op de vragenlijst vragen wij ook om toestemming voor het onderzoek. Zonder toestemming van u kan het onderzoek niet plaatsvinden.

De onderzoeken vinden plaats op dinsdag 6, donderdag 8 en vrijdag 9 september op school. Bij het onderzoek worden de lengte, het gewicht, het gehoor en het gezichtsvermogen gecontroleerd. Uw kind hoeft zich hiervoor niet uit te kleden. Omdat het onderzoek van korte duur is en op school plaatsvindt, worden de ouder(s)/verzorger(s) niet uitgenodigd.

 

Preventief gezondheidsonderzoek groep 8

Op dinsdag 30 augustus, donderdag 1 en vrijdag 2 september komt een assistente JGZ van de GGD op school voor de leerlingen van groep 8. Op de dag dat de onderzoeken starten, geeft de assistente JGZ een korte uitleg aan de leerlingen in de groep. Ouders hebben een uitnodigingsbrief ontvangen met een digitale vragenlijst. Het is van belang dat alle vragenlijsten worden ingeleverd. Onderdeel van de vragenlijst is namelijk het geven van toestemming voor het onderzoek. Zonder vragenlijst heeft de GGD geen toestemming om het onderzoek uit te voeren. Alvast dank voor uw medewerking!

 

Kinderpostzegels

Vanaf woensdag 28 september t/m woensdag 5 oktober 2022 is het weer zover: de Kinderpostzegelactie. Tijdens deze week gaan 140.000 basisschoolkinderen uit groep 7 de straat op om kinderpostzegels, kaarten, shoppers en pleisterblikjes te verkopen voor het goede doel. Ook leerlingen van de groepen 7 van onze school doen hieraan mee. Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze geven kinderen kansen op een betere toekomst.

 

Rapportmappen

Voor de zomervakantie hebben de leerlingen hun rapport ontvangen.Wij willen u vragen om deze rapportmappen (vanaf groep 2) thuis te bewaren. Om de ruimte in de klassen optimaal te gebruiken, vragen wij u om pas in de maand voor het rapport deze retour te geven aan de leerkracht. U krijgt hierover tijdig via Parro bericht van de leerkracht. Als u alle rapporten in de map laat zitten, heeft uw kind aan het eind van de basisschooltijd een mooi overzicht van alle rapporten en wordt de map meer een bewaarmap van uw kind.

 

Oproep TSO vrijwilligers

Voor de opvang van de leerlingen tijdens de pauzes dit schooljaar zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers voor de maandag en dinsdag die met de leerlingen willen eten in de klas/ buiten spelen tijdens de middagpauze. Indien u interesse heeft en als u beschikbaar bent van 11.30 uur tot 13.15 uur, dan horen wij dat graag. U ontvangt een vrijwillige bijdrage per keer. Het is niet mogelijk om jongere broertjes of zusjes mee te nemen.
Voor verdere informatie/inlichtingen/aanmelden kunt u een mail sturen naar: tso@kbsfranciscus.nl.

 

Leerlingenraad

Op KBS Franciscus werken wij met een leerlingenraad. Vanaf groep 3 wordt uit elke groep een afvaardiging gekozen, die 4 keer per jaar bij elkaar komt om samen met meester Stephan leerlingzaken te bespreken. Bijvoorbeeld nieuw speelmateriaal op het plein, regels in de school of klachten vanuit de leerlingen.
Jaarlijks worden er nieuwe kinderen gekozen binnen de klas, die ook een terugkoppeling geven aan de klas.
In de groepen zullen de leerkrachten de leerlingen hierover nog meer informeren, zodat er op Prinsjesdag nieuwe klassenvertegenwoordigers gekozen kunnen worden.

 

Schoolgruiten

Net zoals vorige jaren vragen wij u op dinsdag en donderdag uw kind een stukje fruit en/of groente mee te geven voor de ochtendpauze. Aankomend jaar doen we niet mee met het schoolfruitproject en ontvangen leerlingen geen fruit meer van de school. We willen wel aandacht blijven besteden aan een gezond 10-uurtje en hopen dat u hieraan wilt bijdragen.

 

ICP (intern contactpersonen)

Voor de leerlingen en ouders zijn er op school drie interne contactpersonen, oftewel vertrouwenspersonen. Dit zijn juf Babette, juf Angelique en meester Peter. Zij zijn er voor de ouders en leerlingen van de school. Als iemand een klacht wil indienen kan hij/zij bij hen terecht voor informatie over de klachtenregeling. Zij kunnen dan adviseren met wie men het beste in gesprek kan gaan. Ook kunnen leerlingen bij hen terecht als zij ergens over willen praten en dat liever niet met hun ouders/verzorgers of de leerkracht willen doen. Als leerlingen ergens mee zitten proberen ze dat altijd eerst met de leerkracht op te lossen. Lukt dat niet, dan mogen ze een briefje in de brievenbus doen van de vertrouwenspersonen. Deze brievenbus hangt naast het kamertje van juf Angelique. Begin oktober zullen de ICP-ers de groepen (3 t/m 8) langsgaan om de leerlingen hierover te informeren. In de kleutergroepen zullen de leerkrachten hier zelf aandacht aan besteden. Ouders kunnen ook gebruiken maken van deze interne contactpersonen. U kunt dan een mail sturen naar Babette Philips: philips@kbsfranciscus.nl, Angelique de Keijzer: ib@kbsfranciscus.nl of Peter Snoek: snoek@kbsfranciscus.nl

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Door de Medezeggenschapsraad (MR) worden leerkrachten en ouders betrokken bij het beleid van de school. In de MR zitten drie leerkrachten (Peter S, Sigrid M en Joyce dG) en drie ouders (Leonie OE, Kostis P en Lonneke W). De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele kwesties, maar wel aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De volgende vergadering is donderdag 15 september. De notulen van onze vergaderingen zijn te vinden op de website van de school. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl.

 

Stagiaires

KBS Franciscus is een opleidingsschool. Dit betekent dat er jaarlijkse meerdere studenten stage komen lopen. Indien er een stagiaire in de klas van uw zoon of dochter komt, zal dit worden gecommuniceerd middels de Parro.

 

Webinars voor ouders Gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft diverse webinars ingekocht voor het versterken van opvoeding en ouderschap.
De komende maanden zullen er diverse live, en on demand, webinars zijn, allemaal gegeven door Tischa Neve bekend van o.a. het opvoed-TV-programma ‘Schatjes’, Psychologie Magazine’ en haar boeken rond opvoeden. Voor aanmelden en meer informatie kunt u klikken op de volgende link: www.kwadraad.nl/webinars

 

Ziekmeldingen

Onze school is bereikbaar op telefoonnummer 0346-562629. U krijgt altijd een keuzemenu. Kies een 0 als u uw kind wilt ziekmelden. U hoort dan het antwoordapparaat waar u een boodschap kunt achterlaten. Kies een 1 als u iemand van het team wilt spreken.

 

Leerlingen ophalen uit school

Wij willen ouder(s) en verzorger(s) er graag op attenderen dat de schoolpleinen weer open zijn om hun zoon of dochter na schooltijd op te halen. Het valt ons op dat veel ouders nog buiten het hek wachten, vooral aan de graskant bij de waterkant, wat gevaarlijke situaties op kan leveren in verband met de drukte op het fietspad. Wij willen u dan ook vragen om te wachten op het schoolplein of eventueel op de stoep bij het hek. Dan kunnen fietsers en snorfietsen weer volledig gebruik maken van het fietspad. Alvast hartelijk dank!

 

 Jarige personeelsleden:

                                  

donderdag 1 september juf Daniëlle

maandag 12 september juf Mirella

maandag 19 september juf Daphne

donderdag 29 september juf Anouk

           

Van harte gefeliciteerd!

Een fijne dag en nog vele jaren toegewenst!

 

Agenda september

maandag 29 augustus – vrijdag 2 september Kennismakingsochtenden in de groepen.
dinsdag 30 augustus Startgesprekken.
dinsdag 30 augustus, donderdag 1 en vrijdag 2 september GGD onderzoeken groep 8.
donderdag 1 september Startgesprekken.
maandag 5 september Vandaag gaan de groepen 1-2 naar het MEC. De tijden zijn via Parro doorgegeven.

 

Informatieavond groepen 3 van 19:00 uur t/m 20:00 uur.

dinsdag 6, donderdag 8 en vrijdag 9 september GGD onderzoeken groep 2.
donderdag 15 september Vanavond vergadert de OR/MR voor de eerste keer dit schooljaar.
maandag 19 september Informatieavond groep 8 van 19:00 uur t/m 20:00 uur.
maandag 26 september Onderbouwdag. Vandaag zijn de kleutergroepen 1-2a, 1-2b en 1-2c vrij.
woensdag 28 september Groepen 7 vandaag 12:00 uur uit om kinderpostzegels te verkopen.
vrijdag 30 september Spelletjesochtend groepen 1-2. Opgeven kan via Parro bij de leerkracht.